પ૦ ટકા એ મેડિકલ એડમિશન

મેડિકલ મા આ વરસે રિઝર્વ કેટેગરીમાં અ.જા. (એસ સી) મા છેલ્લુ એડમિશન થયુ તે માર્ક પછી ના માર્ક વાળા મેનેજમેન્ટ કોટા મા થયેલા એડમિશન ની વિગત... ...